Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności Zespół Szkół nr 5 w Rybniku

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 5 w Rybniku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 • Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Węgrzyk.
 • E-mail: j.wegrzyk@zs5rybnik.pl
 • Telefon: 692044975

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku
 • Adres: ul. J. Rymera 24 a 44-270 Rybnik
 • E-mail: szkola@zs5rybnik.pl
 • Telefon: 32 42 11 630

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od ulicy Józefa Rymera, wymaga pokonania 14 stopni.Brak podjazdu dla wózków.

Istnieje drugie wejście do budynku od szkolnego dziedzińca. Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu umożliwiając swobodny przejazd wózków.

Istnieją jeszcze 2 wejścia do budynku, bez podjazdu dla wózków.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do szkoły.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko sale na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego do budynku.

Przed budynkiem, na szkolnym parkingu,  wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille\\'a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na schodach umieszczono oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.