Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Majątek Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku 
na dzień 31 grudnia 2020 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 2 331 627,00 1 657 709,19 673 917,81
a) Grunty 329 892,00 0,00 329 892,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 777 056,00 1 433 030,19 344 025,81
c) Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  224 679,00 224 679,00 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 145 954,55 145 954,55 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
4. Zbiory biblioteczne 128 243,65 128 243,65 0,00
  RAZEM 2 605 825,20 1 931 907,39 673 917,81